Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

 

   I. Przyjmowanie skarg i wniosków:

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim jest Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg
i wniosków dotyczących działalności: Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

   II. Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie:

      2. w formie ustnej do protokołu:

   III. Elementy skargi i wniosku:

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza
ich przyjęcie.

   IV. Tryb rozpatrzenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca
od daty ich wpływu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu,
gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

Wersja XML