Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu

 

Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 8/2014 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zasad wypłaty wynagrodzenia pełnomocnikom z urzędu ustanawianym na zasadzie prawa pomocy, po uprawomocnieniu postanowienia ustanawiającego pełnomocnika i wyznaczeniu imiennie przez właściwy organ korporacji konkretnego pełnomocnika, przewodniczący wydziału wzywa go do złożenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, oświadczenia, czy wykonywane przez niego usługi na zasadzie prawa pomocy wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt. 6 lit. a u.p.d.o.f. pod rygorem uznania tych usług – w przypadku braku odpowiedzi – za działalność wykonywaną osobiści i w tym celu wypełnienia formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Formularz można pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładce "Formularze i wzory", w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej oraz w Biurze Podawczym Sądu.

 

Wersja XML