Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13,
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w WSA w Gorzowie Wlkp. można kontaktować się osobiście lub pod adresem poczty elektronicznej:
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
 4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 7 r.poz.1579 ze zm.,) zwanej dalej Pzp.
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia,
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.,
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,
 8. Wykonawca posiada:

 

 1. Wykonawcy nie przysługuje

 

 

 

Wersja XML